chamtza
to ferment, to leaven, to turn sour
hitchamtzanta
to get oxidised